tiếng Anh 5

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh – Ôn thi lớp 5 lên lớp 6

I. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh 1. in/ spring/ What/ like/ is/ the/ weather/ ? ………………………………………… 2. isn’t/ going/ to/ Hoi An/ Minh/ next/ week/ . ………………………………………………. 3. is/ it/ here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ? ……………………………………………………….. 4. straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/ . …………………………………………………. 5. the/ swimming pool/ […]

Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 3, 4, 5 (Tập 1, 2)

Chúng tôi giới thiệu với các em bộ vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 3, 4, 5 (Tập 1, 2) – Theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Bộ sách được biên soạn theo Chương trình Tiêng Anh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sách được biên […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội