số hữu tỉ

Nhân, chia số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ $ \displaystyle x=\frac{a}{b}$, $ \displaystyle y=\frac{c}{d}$ cho trước, ta có lý thuyết, công thức nhân hai số hữu tỉ như sau: 1. Nhân hai số hữu tỉ $ \displaystyle x.y=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}$ 2. Chia hai số hữu tỉ $ \displaystyle x:y=\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a.d}{b.c}$ 3. Chú ý khi nhân, chia hai số hữu tỉ – Phép […]

Cộng, trừ số hữu tỉ

1. Cộng trừ số hữu tỉ Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng: $ \displaystyle x=\frac{a}{m}$, $ \displaystyle y=\frac{b}{m}$ ( a, b, m ∈ Z, m > 0) Khi đó: $ \displaystyle x+y=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}$ $ \displaystyle x-y=x+(-y)=\frac{a}{m}+\left( -\frac{b}{m} \right)=\frac{a-b}{m}$ 2. Quy tắc ” chuyển vế” Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội