phần ảo

Dạng bài tập tìm phần thực và phần ảo của số phức

Để tìm phần thực và phần ảo của số phức ta biến đổi số phức về dạng z = a + bi. Từ đó xác định được phần thực a, phần ảo b. Tìm phần thực và phần ảo của số phức: 1, $ \displaystyle z=(-i)_{{}}^{{2009}}$ 2, $ \displaystyle \bar{z}=(\sqrt{2}+i)_{{}}^{2}(1-\sqrt{2}i)_{{}}^{2}$ 3, $ \displaystyle z$ thỏa […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội