lớp 3

Các bài toán “gấp một số lên nhiều lần”, “giảm đi một số lần” có lời giải – Toán lớp 3

Bài toán: Cho giá trị đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia một số lần hoặc giảm một số lần so với đại lượng kia. Yêu cầu tính giá trị tổng hiệu của hai đại lượng. Cách làm: – Bước 1: Tìm giá trị của đại lượng chưa […]

Các bài toán “nhiều hơn”, “ít hơn” có lời giải – Toán lớp 3

Bài toán: Cho dữ kiện đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng thứ hai nhiều hơn hoặc ít hơn dữ kiện đại lượng thứ nhất. Tính tổng 2 đại lượng. Cách làm: – Bước 1: Đi tính toán giá trị của đại lượng chưa biết, sử dụng phép tính cộng trừ phụ thuộc […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội