hình học 10

Các định nghĩa về vectơ

Định nghĩa vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ ngược hướng hai vectơ bằng nhau, vectơ không. Ở bài này các em sẽ được học những lý thuyết về vectơ. 1. Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn thẳng định hướng. – Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B là vectơ AB, […]

Tổng và hiệu của hai vectơ

Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ Lý thuyết vectơ dưới đây. 1. Tổng của hai vectơ Cho hai vectơ $ \displaystyle \overrightarrow{a}$, $ \displaystyle \overrightarrow{b}$ . Lấy một điểm A tùy ý, vẽ $ \displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{a}$ , $ \displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{b}$ . Vectơ $ \displaystyle \overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $ \displaystyle \overrightarrow{a}$ và $ \displaystyle […]

Lý thuyết phương trình đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng: vectơ chỉ phương, phương trình tham số, vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng. 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng 2. Phương trình tham số của đường thẳng 3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 4. Phương trình tổng […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội