hình bình hành

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác bao gồm cách nhận biết tứ giác là hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông. Dựa vào sơ đồ dưới đây các em học sinh sẽ dễ dàng trong việc chứng minh một tứ giác là […]

Định nghĩa, tính chất hình bình hành

1. Định nghĩa hình bình hành Hình bình hành là tứ giác có các cạnh dối song song. ABCD là hình bình hành ⇔ $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}AB//CD\\AD//BC\end{array} \right.$ Nhận xét: Hình bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song. 2. Tính chất hình bình hành Định lí: Trong hình bình hành: a) Các […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội