giới hạn hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số 1. Giới hạn hữu hạn +) Cho khoảng K chứa điểm $\displaystyle {{x}_{0}}$ và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{$\displaystyle {{x}_{0}}$}. $\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L$ khi và chỉ khi với dãy số ($\displaystyle {{x}_{n}}$) bất kì, $\displaystyle {{x}_{n}}$ ∈ K \{$\displaystyle […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội