Sổ tay Sinh học 11

Sổ tay Sinh học 11 có nội dung tóm tắt Sinh học 11 với 2 phần Sinh thái học và Cơ sở di truyền học.

Sinh thái học

I. Sinh thái học cá thể
1. Môi trường và các nhân tố sinh thái
2. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

II. Quần xã và hệ sinh thái
1. Quần thể
2. Quần xã sinh vật
3. Diễn thế sinh thái
4. Hệ sinh thái

III. Sinh quyển và con người
1. Sinh quyển và tài nguyên
2. Tác động của con người và hậu quả của nó đối với sinh quyển 3. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Cơ sở di truyền học

I. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền
1. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử axit nuclêic và prôtêin 2. Sinh tổng hợp prôtêin
3. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào

II. Các quy luật di truyền
1. Menđen và di truyền học
2. Lai một cặp tính trạng
3. Lai hai và nhiều cặp tính trạng
4. Liên kết gen
5. Hoán vị gen
6. Tác động qua lại giữa các gen
7. Sự di truyền giới tính
8. Di truyền liên kết với giới tính
9. Sự di truyền qua tế bào chất

Đọc Sổ tay Sinh học 11 online:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *