Sổ tay Sinh học 10

Sổ tay Sinh học 10 có nội dung tóm tắt Sinh học 10 với: Các dạng sống, trao đổi chất và năng lượng của cơ thể sống, sự sinh trưởng, sinh sản của sinh vật.

Cấu tạo và các quá trình sống cơ bản của cơ thể sống

I. Các dạng sống
1. Cơ thể sống chưa có cấu tạo tế bào và cơ thể đơn bào
2. Cơ thể đa bào
3. Cấu tạo tế bào ở cơ thể đa bào
4. Sự phân bào trong cơ thể đa bào

II. Sự trao đổi chất và năng lượng của cơ thể sống

1. Trao đổi chất và năng lượng là điều kiện tồn tại và phát triển của cơ thể sống
2. Sự trao đổi chất qua màng tế bào
3. Sự chuyển hoá năng lượng
4. Vai trò của enzim trong sự trao đổi chất và năng lượng
5. Các phương thức trao đổi chất và năng lượng của sinh vật
6. Sự trao đổi chất ở sinh vật tự dưỡng
7. Hô hấp ở cây xanh và lên men ở vi sinh vật yếm khí
8. Sự trao đổi chất ở sinh vật dị dưỡng

III. Sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật
1. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển
2. Sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật
3. Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật và thực vật

IV. Sự sinh sản của sinh vật
1. Sự sinh sản vô tính
2. Sự sinh sản hữu tính
3. Sự sinh sản hữu tính ở thực vật
4. Sự sinh sản hữu tính ở động vật

V. Tính cảm ứng của sinh vật
1. Tính cảm ứng của thực vật và động vật đơn bào
2. Tính cảm ứng của động vật đa bào

Đọc Sổ tay Sinh học 10 online:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *