Phép chia hết trong Số học

Ở bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội sẽ nhắc lại về lý thuyết chia hết trong Số học với các phép chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Và công thức tổng quát n số nguyên liên tiếp chia hết.

  • Một số chia hết cho 2 khi chữ số tận cùng của nó là số chẵn.
  • Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.
  • Một số chia hết cho 4 khi hai chữ số tận cùng bằng 0 hoặc tạo nên một số chia hết cho 4.
  • Một số chia hết cho 5 khi chữ số tận cùng của nó là 0 hoặc 5.
  • Một số chia hết cho 6 khi nó đồng thời chia hết cho cả 2 và 3.
  • Một số chia hết cho 8 khi có ba chữ số tận cùng bằng 0 hoặc tạo nên một số chia hết cho 8.
  • Một số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.
  • Tích hai số nguyên liên tiếp chia hết cho 2.
  • Tích ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 6.
  • Tích n số nguyên liên tiếp chia hết cho n! = 1.2.3…n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *