Liên hệ giữa cung và dây cung

1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:
a) Hai cung bằng nhau căng hai dây cung bằng nhau
cung AB = cung CD => AB = CD
b) Hai dây cung bằng nhau căng hai cung bằng nhau
AB = CD => cung AB = cung CD

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:
a) Cung lớn hơn căng dây cung lớn hơn
cung AB > cung CD => AB > CD
b) Dây cung lớn hơn căng cung lớn hơn
AB > CD => cung AB > cung CD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *