Khi nào thì phải quy đồng tử số của phân số – Toán lớp 4

Khi thì phải quy đồng tử số của phân số. Câu trả lời là khi so sánh các phân số mà việc quy đồng mẫu số phức tạp hơn.

Ví dụ: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: $ \displaystyle \frac{2}{{11}};\frac{3}{{17}};\frac{5}{{23}}$

Với bài này nêu quy đồng mẫu số thì sẽ rất phức tạp vì mẫu số chung rất lớn. Cách làm dễ dàng hơn là quy đồng tử số.

Tử số chung: 30.

$ \displaystyle {\frac{2}{{11}}=\frac{{2\times 15}}{{11\times 15}}=\frac{{30}}{{165}}}$

$ \displaystyle {\frac{3}{{17}}=\frac{{3\times 10}}{{17\times 10}}=\frac{{30}}{{170}}}$

$ \displaystyle {\frac{5}{{23}}=\frac{{5\times 6}}{{23\times 6}}=\frac{{30}}{{138}}}$

Khi cùng tử số chúng ta so sánh mẫu số các phân số với nhau: phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn và ngược lại.

Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: $ \displaystyle \frac{3}{{17}};\frac{2}{{11}};\frac{5}{{23}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội