Khái niệm biểu thức đại số, biểu thức nguyên, biểu thức phân

1. Khái niệm biểu thức đại số

Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa không chỉ trên những số mà còn có thể trên những chữ được gọi là biểu thức đại số.
Ví dụ: 3x + 5 ; ax2 + bx + c ;  $ \displaystyle \frac{1}{3x-2}$
Biểu thức đại số bao gồm: biểu thức nguyên, biểu thức phân.

2. Khái niệm biểu thức nguyên

Biểu thức đại số không chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức nguyên.
Ví dụ: 3x + 5 ; ax2 + bx + c ;  3a ; ax + b

3. Khái niệm biểu thức phân

Biểu thức đại số có chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân.
Ví dụ: $ \displaystyle \frac{1}{3x};\frac{5}{2x+1};\frac{1}{4x_{{}}^{2}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *