Ebook Cẩm nang từ nối sử dụng trong tiếng Anh

Ebook Cẩm nang từ nối sử dụng trong tiếng Anh

A. Định nghĩa

Từ nối là từ dùng để nối liền hai từ, hai cụm từ hoặc hai mệnh đề với nhau.

B. Các loai từ nối

Có hai loại từ nối.

1. Từ nối kết hợp (co-ordinating conjunction) nối hai câu đơn trong một câu ghép (compound sentence):

Ví dụ:

He had a pen and a pencil.

(he had a pen, he had a pencil)

(Anh ta có một cái bút mực và một cái bút chì)

He went to the door and opened it.

(he went to the door, he opencd it)

(Anh ta di ra cửa và mở nó ra)

He goes to the market and buys flowers.

(he goes to the market, he buys flowers)

(Anh ta di chợ và mua hoa)

My house has a dog and a cat.

(my house has a dog, my house has a cat)

(Nhà tôi có một con chó và một con mèo)

My brother learns English and China.

Đọc tiếp Ebook Cẩm nang từ nối sử dụng trong tiếng Anh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *