Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số $ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu $ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ thì ad = bc
b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:
Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:
$ \displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ;    $ \displaystyle \frac{a}{c}=\frac{b}{d}$ ;    $ \displaystyle \frac{d}{b}=\frac{c}{a}$ ;    $ \displaystyle \frac{d}{c}=\frac{b}{a}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *