Định nghĩa, tính chất của căn bậc ba

1. Định nghĩa căn bậc ba

Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a
Căn bậc ba của số a được kí hiệu là $ \displaystyle \sqrt[3]{a}$
Như vậy $ \displaystyle \left( \sqrt[3]{a} \right)_{{}}^{3}=a$
Mọi số thực đều có căn thức bậc ba.

2. Tính chất của căn bậc ba

a) Nếu a < b thì $ \displaystyle \sqrt[3]{a}<\sqrt[3]{b}$
b) $ \displaystyle \sqrt[3]{ab}=\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b}$
c) Với b ≠ 0 thì $ \displaystyle \sqrt[3]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *