Đề thi Toán 6

Tổng hợp đề kiểm tra 15′, 45′, 1 tiết, đề thi 8 tuần, đề thi học kì 1, học kì 2, cuối năm, đề thi học sinh giỏi Số học, Hình học thuộc môn Toán lớp 6.

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 15

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1: (6,0 điểm).Tính nhanh: a) $ \displaystyle A=\frac{{{3}^{2}}}{1.4}+\frac{{{3}^{2}}}{4.7}+\frac{{{3}^{2}}}{7.10}+…+\frac{{{3}^{2}}}{97.100}$ b) B = (-528) + (-12) + (-211) + 540 + 2225 c) $ \displaystyle C=\frac{1+3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+…+{{3}^{2012}}}{{{3}^{2014}}-3}$ d) $ \displaystyle D=\frac{2}{20}+\frac{2}{30}+\frac{2}{42}+\frac{2}{56}+\frac{2}{72}+\frac{2}{90}$ e) So sánh: $ \displaystyle N=\frac{5}{{{10}^{2005}}}+\frac{11}{{{10}^{2006}}}$ và $ \displaystyle M=\frac{11}{{{10}^{2005}}}+\frac{5}{{{10}^{2006}}}$ Bài 2: (3,0 điểm)         […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 14

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1( 2 điểm):  a)Tìm x biết:  $ \displaystyle {{\left( x-\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{1}{4}=0$ b) Tìm x, y ∈ N biết 2x + 624 = 5y Bài 2( 2 điểm): a) So sánh: $ \displaystyle \frac{-22}{45}$ và $ \displaystyle \frac{-51}{103}$ b) So sánh: $ \displaystyle A=\frac{{{2009}^{2009}}+1}{{{2009}^{2010}}+1}$ và $ \displaystyle […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 10

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1:  Tính tổng $ A=\frac{1}{3}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{3}}}+…+\frac{1}{{{3}^{100}}}$ Câu 2:  Tìm số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho: $ \frac{a}{b}=\frac{5}{3}$ ; $ \frac{b}{c}=\frac{12}{21}$; $ \frac{c}{d}=\frac{6}{11}$ Câu 3:  Cho 2 dãy số tự nhiên 1, 2, 3, …, 50 a) Tìm hai số thuộc dãy […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 8

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1: (2đ) Thay (*) bằng các số thích hợp để a) $ \displaystyle \overline{510*}$; $ \displaystyle \overline{61*16}$ chia hết cho 3. b) $ \displaystyle \overline{261*}$ chia hết cho 2 và chia 3 dư 1 Câu 2:   (1,5đ)             Tính tổng  S = 1.2 + […]