Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 2

Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1: Tìm các số a,b,c biết rằng: ab =c ; bc= 4a; ac=9b
Câu 2: Tìm số nguyên x thoả mãn:
a, |5x-3| < 2                    b, |3x+1| >4                             c, |4- x| +2x =3
Câu3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:     A = |x| + |8 -x|
Câu 4: Biết rằng :12+22+33+…+102= 385.  Tính tổng : S= 22+ 42+…+202
Câu 5 :
Cho tam giác ABC ,trung tuyến AM .Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AM, BI cắt cạnh AC tại D.
a. Chứng minh AC=3 AD
b. Chứng minh ID =1/4BD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *