Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 1

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề)
Bài 1 (3điểm)
a, Cho A = 9999931999 – 5555571997.  Chứng minh rằng A chia hết cho 5
b, Chứng tỏ rằng: $ \displaystyle \frac{1}{41}+\frac{1}{42}+\frac{1}{43}+…+\frac{1}{79}+\frac{1}{80}>\frac{7}{12}$
Bài 2 (2,5điểm)
Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1 ; 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang của một quyển vở loại 2 chỉ bằng $ \displaystyle \frac{2}{3}$ số trang của 1 quyển vở loại 1. Số trang của 4 quyển vở loại 3 bằng số trang của 3 quyển vở loại 2. Tính số trang của mỗi quyển vở mỗi loại.
Bài 3: (2điểm).
Tìm số tự nhiên n và chữ số a biết rằng:
1+ 2+ 3+ …….+ n   = $ \displaystyle \overline{aaa}$
Bài 4 (2,5 điểm)
a, Cho 6 tia chung gốc. Có bao nhiêu góc trong hình vẽ ? Vì sao.
b, Vậy với n tia chung gốc. Có bao nhiêu góc trong hình vẽ.
Đáp án đề số 1
Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 1-1
Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 1-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *