Đề thi học kì 1 Toán lớp 8 năm học 2016 – 2017 có đáp án

Đề thi học kì 1 năm học 2016 – 2017 môn Toán lớp 8 có đáp án. Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 2xy.3x2y3
b) x.(x2 – 2x + 5)
c) (3x2 – 6x) : 3x
d) (x2 – 2x + 1) : (x – 1)
Câu 2 (2,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 5x2y – 10xy2
b) 3(x + 3) – x2 + 9
c) x2 – y 2 + xz – yz
Câu 3 (2,0 điểm). Cho biểu thức: $ \displaystyle A=\frac{{{x}^{2}}}{{{x}^{2}}-4}-\frac{x}{x-2}+\frac{2}{x+2}$
a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm giá trị của biểu thức A tại x = 1.
Câu 4 (3,5 điểm). Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.
a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.
b) Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.
c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE=2EA.
Câu 5 (0,5 điểm). Cho a + b = 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:
M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b).

Đáp án Đề thi học kì 1 Toán lớp 8 và biểu điểm

Đề thi học kì 1 Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017 có đáp án
Đề thi học kì 1 Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017 có đáp án-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *