Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 11 THPT Nam Sách 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 11 THPT Nam Sách tỉnh Hải Dương, năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 45 phút.

Câu 1: (3,0 điểm)

Nêu nội dung cuộc Duy Tân Minh Trị 1868 ở Nhật Bản ? Tại sao nói cuộc cải các này mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản ?

Câu 2: (3,0 điểm)

Phân tích hậu quả và tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?

Từ đó hãy rút ra trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ nền hòa bình thế giới.

Câu 3: (4,0 điểm)

Hoàn cảnh ra đời và tác dụng của Chính sách Kinh tế mới đối với nước Nga Xô viết? Rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *