Dấu của nhị thức bậc nhất

Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất

1. Định nghĩa nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức có dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

2. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức f(x) = ax + b (a ≠ 0) cùng dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng $\displaystyle \left( {-\frac{b}{a};+\infty } \right)$ và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $\displaystyle \left( {-\infty ;-\frac{b}{a}} \right)$
Nội dung định lí được mô tả trong bảng sau, gọi là bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b:
Dấu của nhị thức bậc nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *