Đại số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số 1. Giới hạn hữu hạn +) Cho khoảng K chứa điểm $\displaystyle {{x}_{0}}$ và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{$\displaystyle {{x}_{0}}$}. $\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L$ khi và chỉ khi với dãy số ($\displaystyle {{x}_{n}}$) bất kì, $\displaystyle {{x}_{n}}$ ∈ K \{$\displaystyle […]

Ứng dụng của tích phân trong hình học

Hướng dẫn sử dụng lý thuyết ứng dụng của tích phân trong hình học bao gồm: tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể, thể tích khối tròn xoay. Các phương pháp tính diện tích, thể tích bằng tích phân: 1. Tính diện tích hình phẳng a) Nếu hình phẳng được giới hạn bởi đồ […]

Lý thuyết bất phương trình mũ và logarit

Lý thuyết bất phương trình mũ và logarit 1. Khái quát về bất phương trình mũ và logarit Các bất phương trình mũ và bất phương trình logarit rất phong phú về dạng và phương pháp giải. Một cách tổng quát, bất phương trình mũ và logarit là các bất phương trình có chứa biểu […]

Lý thuyết phương trình mũ và logarit

Ôn tập lý thuyết phương trình mũ và phương trình logarit 1. Các khái niệm về phương trình mũ và phương trình logarit – Phương trình mũ cơ bản là phương trình có dạng $\displaystyle a_{{}}^{x}=b$, trong đó a,b là hai số đã cho, a dương và khác 1; – Phương trình logarit cơ bản […]

Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng

Định nghĩa cấp số cộng, Số hạng tổng quát của cấp số cộng, Tính chất của cấp số cộng, Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng 1. Định nghĩa cấp số cộng $\displaystyle {{u}_{n}}$ là cấp số cộng <=> $\displaystyle {{u}_{{n+1}}}={{u}_{n}}+d$ với n ∈ N* , d là hằng số. Công sai d = $\displaystyle {{u}_{{n+1}}}-{{u}_{n}}$ 2. Số […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội