Các câu ca dao, tục ngữ về siêng năng, kiên trì

TỤC NGỮ: 
– Có chí thì nên
– Hữu chí cánh thành.( nghĩa như câu trên )
– Có chí làm quan, có có gan làm giàu.
– Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.
– Mưu cao chẳng bằng chí dày.
– Thua keo này bày keo khác.
– Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
– Hết cơn bĩ cực, đến kì thái lai.
– Ai đội đá mà sống ở đời.
– Ba cái vui thì trẻ, ba cái bẽ thì già.
– Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
– Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa bỏ ăn, chớ vì ngã một lần mà chân không bước.
– Có cứng mới đứng được đầu gió.
– Không vào hang hổ, sao bắt được hổ.
– Mảng lo khó, bó không chặt.
– Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch.
– Kiến tha lâu đầy tổ.
– Có công mài sắt có ngày nên kim.
CA DAO: 
– Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn,
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim.
– Dẫu rằng chí thiễn tài hèn
Chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ.
– Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.
– Hãy cho bền chí câu cua,
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.
– Người đời ai khỏi gian nan
Gian nan có thuở thanh nhàn có khi.
– Có bột mới gột nên hồ
Tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan.
– Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai đổi hướng xoay chiều mặc ai.
– Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu, có chí thì nên.
– Non cao cũng có đường trèo
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.
– Non cao cũng có đường trèo
Những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *