Các câu ca dao, tục ngữ về siêng năng, kiên trì

TỤC NGỮ: 
– Có chí thì nên
– Hữu chí cánh thành.( nghĩa như câu trên )
– Có chí làm quan, có có gan làm giàu.
– Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.
– Mưu cao chẳng bằng chí dày.
– Thua keo này bày keo khác.
– Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
– Hết cơn bĩ cực, đến kì thái lai.
– Ai đội đá mà sống ở đời.
– Ba cái vui thì trẻ, ba cái bẽ thì già.
– Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
– Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa bỏ ăn, chớ vì ngã một lần mà chân không bước.
– Có cứng mới đứng được đầu gió.
– Không vào hang hổ, sao bắt được hổ.
– Mảng lo khó, bó không chặt.
– Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch.
– Kiến tha lâu đầy tổ.
– Có công mài sắt có ngày nên kim.
CA DAO: 
– Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn,
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim.
– Dẫu rằng chí thiễn tài hèn
Chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ.
– Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.
– Hãy cho bền chí câu cua,
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai.
– Người đời ai khỏi gian nan
Gian nan có thuở thanh nhàn có khi.
– Có bột mới gột nên hồ
Tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan.
– Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai đổi hướng xoay chiều mặc ai.
– Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu, có chí thì nên.
– Non cao cũng có đường trèo
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.
– Non cao cũng có đường trèo
Những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên.

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *