Năm: 2016

Lý thuyết tích của vectơ với một số

Lý thuyết tích của vectơ với một số,  Định nghĩa, tính chất một số với một vectơ, tính chất cộng hai vectơ, phân tích vectơ. 1. Định nghĩa tích vectơ với một số Cho một số k # 0 và vec tơ $\displaystyle \overrightarrow{a}$ # $\displaystyle \overrightarrow{0}$. Tích của một số k với vec tơ […]

Lý thuyết bất phương trình mũ và logarit

Lý thuyết bất phương trình mũ và logarit 1. Khái quát về bất phương trình mũ và logarit Các bất phương trình mũ và bất phương trình logarit rất phong phú về dạng và phương pháp giải. Một cách tổng quát, bất phương trình mũ và logarit là các bất phương trình có chứa biểu […]

Lý thuyết phương trình mũ và logarit

Ôn tập lý thuyết phương trình mũ và phương trình logarit 1. Các khái niệm về phương trình mũ và phương trình logarit – Phương trình mũ cơ bản là phương trình có dạng $\displaystyle a_{{}}^{x}=b$, trong đó a,b là hai số đã cho, a dương và khác 1; – Phương trình logarit cơ bản […]

Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng

Định nghĩa cấp số cộng, Số hạng tổng quát của cấp số cộng, Tính chất của cấp số cộng, Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng 1. Định nghĩa cấp số cộng $\displaystyle {{u}_{n}}$ là cấp số cộng <=> $\displaystyle {{u}_{{n+1}}}={{u}_{n}}+d$ với n ∈ N* , d là hằng số. Công sai d = $\displaystyle {{u}_{{n+1}}}-{{u}_{n}}$ 2. Số […]

Lý thuyết logarit

Lý thuyết logarit 1. Định nghĩa logarit Cho hai số dương a, b với a#1. Nghiệm duy nhất của phương trình $\displaystyle a_{{}}^{x}=b$ được gọi là $\displaystyle {{\log }_{a}}b$ ( tức là số α có tính chất là $\displaystyle a_{{}}^{\alpha }=b$). 2. Logarit thập phân và logarit tự nhiên Có 2 loại logarit đó là: […]

Khái niệm lũy thừa, cách tính lũy thừa của một số

Lý thuyết lũy thừa, cách tính lũy thừa của một số 1. Khái niệm lũy thừa Lũy thừa là các biểu thức dạng $\displaystyle x_{{}}^{\alpha }$, trong đó x, α là những số thực, x được gọi là cơ số và α được gọi là số mũ. Lũy thừa có các tính chất sau: 2. Các định […]

Tính đơn điệu của hàm số y = f(x)

Tính đơn điệu của hàm số y = f(x) 1. Định nghĩa hàm số tăng, hàm số giảm Hàm số f xác định trên K. Với mọi $\displaystyle {{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thuộc K và $\displaystyle {{x}_{1}}>{{x}_{2}}$ – Nếu $\displaystyle f({{x}_{1}})>f({{x}_{2}})$ thì hàm số y = f(x) tăng trên K – Nếu $\displaystyle f({{x}_{1}})<f({{x}_{2}})$ thì hàm số y […]

Sự đồng biến, sự nghịch biến của hàm số

Tóm tắt lý thuyết sự đồng biến, sự nghịch biến của hàm số Ta kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa cho trước. 1. Khái niệm đồng biến, nghịch biến của hàm số y = f(x) Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên K ⇔ ∀ $\displaystyle {{x}_{1}},{{x}_{2}}$ ∈ […]

Lý thuyết giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số

Lý thuyết giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số Tóm tắt kiến thức 1. Khái niệm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D. – Số m là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số […]

Bảng phân bố tần số và tần suất

Lý thuyết bảng phân bố tần số và tần suất. 1. Khái niệm dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu Vấn đề người điều tra nghiên cứu quan tâm như: năng suất của một loại cây trồng, chiều cao và trọng lượng của thanh niên lứa tuổi 18… được gọi là dấu hiệu. Người điều […]

Lý thuyết biểu đồ trong toán học

Lý thuyết biểu đồ trong toán học. 1. Khái niệm biểu đồ tần suất hình cột Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp, người ta dựng các cột thẳng đứng (xếp liền nhau hoặc rời nhau) có chiều rộng cột hàng độ dài của lớp, chiều cao cột bằng tần suất của lớp […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội